കുഞ്ഞുമലയാളത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം .National Award for Innovations in Educational Administration-2014

28.6.12


പുതിയ നൂന്‍മീല്‍ ഉത്തരവ് താഴെ
27.6.12

HM CONFERENCE

Scout website inauguration

19.6.12

AWARDS

Details of state award for teachers and its application is available in the link below

Details of Joseph Mundassery award is available in the link belowSchools want to apply for Best PTA award can download the DPI order and proforma by clicking  on the link below16.6.12

Start blogging

Dear friends,

This blog will help you to know latest informations from Assistant educational office, Chavakkad. All LP and UP schools are requested to view this blog daily to get latest messages.
Thanking you
PRATHISH.P.D
AEO, Chavakkad