കുഞ്ഞുമലയാളത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം .National Award for Innovations in Educational Administration-2014

31.7.15

National education policy meetings: HMs and principals

National education policy
The National Policy on Education was framed in 1986 and modified in 1992. Since then several changes have taken place that calls for a revision of the Policy. The Government of India would like to bring out a National Education Policy to meet the changing dynamics of the population’s requirement with regards to quality education, innovation and research, aiming to make India a knowledge superpower by equipping its students with the necessary skills and knowledge and to eliminate the shortage of manpower in science, technology, academics and industry.
For the first time, the Government of India is embarking on a time-bound grassroots consultative process, which will enable the Ministry of HRD to reach out to individuals across the country through over 2.75 lakh direct consultations while also taking input from citizens online.
We encourage citizens to actively participate in the discussions to influence the New Education Policy.

Meetings
1.Chavakkad municipality level
3/8/15 at Municipal hall.All HMs and principals should participate
2.Guruvayur municipality level
6/8/15 at Guruvayur library hall. All HMs and principals should participate
3. Chavakkad Block level
7/8/15 at Block panchayath hall. 2 LP HMs ,2 UP HMs,2 HS HMs and all HSS principals from all grama panchayaths should participate

24.7.15

pre_premary school curriculum-draft
get PDF file here


Curriculum for intellectually challenged
get PDF file here
 
New education policy tool
click here to download PDF file

Difference between curriculum and syllabus:
Some confusion exists over the distinction between syllabus and curriculum. Curriculum is a very general concept, which involves consideration of the whole complex of philosophical, social and administrative factors, which contribute to the planning of an educational programme. Syllabus, on the other hand, refers the subpart of curriculum, which is concerned with a specification of what units will be taught.

22.7.15

The order to increase the Wages of COOK in schools is  suspended/frozen  .Wait for further orders.
Message from DPI

Newly promoted HMs

All newly promoted HMs of LP and UP should attend a course(23 to 25) at DIET.
Contact. Mini Cheriyan: 9446590270

circular of DPI

കുട്ടികൾക്ക് ഇറുക്കമുള്ളതോ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കരുത് 

All schools Textbook Urgent

Please contact the following help line if the schools have not received all the textbooks required for the first term(as per 6th working day strength)
Helpline:9995413786

14.7.15

10-7-2015 വെള്ളിയാഴ്ച ചാവക്കാട്‌ ശിക്ഷക്‌ സദനിൽ വച്ച്‌ നടന്ന കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഏകദിന വർക്‌ ഷോപ്പിന്റെ തുടർച്ചയായി ചാവക്കാട്‌ ഉപജില്ലാ സംസ്കൃത കൗൺസിലിന്റെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ ചർച്ച ചെയ്യാൻ 17-7-2015 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക്‌ 2 മണിക്ക്‌ ബി ആർ സി ഹാളിൽ വച്ച്‌ കൗൺസിൽ യോഗം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സംസ്കൃത അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കുക.

9.7.15