കുഞ്ഞുമലയാളത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം .National Award for Innovations in Educational Administration-2014

22.8.15

20.8.15

19.8.15

Teachers day competitions
(kadha, kavitha, Essay)
Contact : Soman master
Phone:9605960240
Date : 31/8/15
Venue: GHSS Manathala

17.8.15

Games


CHAVAKKAD SUB DISTRICT
KERALA SCHOOL SPORTS GAMES 2015-16
DATES FOR GAMES, AQUATIC AND TEAKWONDO

PROGRAMME DATE VENUE CONVENER PHONE REMARKS
1 AQUATIC 19-08-15 AQUATIC THRISSUR REMIN MATHEWS 9946150033
2 TAEKWONDO 17-09-15 SKHSS GURUVAYOOR NELSON C M 9605556702
3 CHESS 01-09-15 GHSS CHAVAKKAD MINI T J 9847747981
4 FOOTBALL Jr 01-09-15 GHSS CHAVAKKAD SHAJI 9633529877
5 FOOTBALL Sr 02-09-15 GHSS CHAVAKKAD SHAJI 9633529877
6 SHUTTLE BAD 03/0915 LIONS CLUB KKM MAJEED P I 9645780018
7 BASKET BALL 03-09-15 JAWAHAR SQUIRE KKM SEBASTIN KB 9446627614
8 KHO-KHO 03-09-15 SSMVHSS EDAKKAZHIYUR BAIJU 9446621024
9 KABADDI 04-09-15 GHSS KADIKKAD SHAJAN P D 9447441191
10 VOLLEY BALL 04-09-15 St.SEBASTIAN HS CHITTATTUKARA JOY K V 9495275635
11 CRICKET Jr 05-09-15 SKHSS GURUVAYOOR KURUVILLA THOMAS 9349108526
12 CRICKET Sr 06-09-15 SKHSS GURUVAYOOR KURUVILLA THOMAS 9349108526
13 BALL BADMINTON 06-09-15 SKHSS GURUVAYOOR DINA D 9048529507
LAST DATE FOR AQUATIC ONLINE ENTRY 17-08-15


LAST DATE FOR GAMES ONLINE ENTRY 25-08-15


LAST DATE FOR TAEKWONDO ONLINE ENTRY 10-09-15NASAR HUSSAIN C M 9846910536


SDSGA SECRETARY CHAVAKKAD nazcherthala@gmail.com

16.8.15

Training to teachers handling UP English(17/8 to 21/8)

This is a very urgent notice to all UP schools under Chavakkad AEO.
State Institute of English(Ramavarmapuram,Thrissur)will be conducting a 5day training to teachers handling UP English. All UP schools of this subdistrict should send one teacher each for that programme.
Days: 17/08/15 to 21/08/15
Venue: State Institute of English, Ramavarmapuram, Thrissur
Please report at 9.30 AM

14.8.15

ചാവക്കാട് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസവികസന സമിതിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം 18/8/2015 ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ചാവക്കാട് BRC യിൽ വെച്ച് കൂടുന്നു .  HSS പ്രിൻസിപ്പൽമാർ , HS/UP/ LP പ്രധാനധ്യാപകർ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു
കുഞ്ഞുമലയാളം കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ ഒരു യോഗം 18/08/2015 ചൊവ്വ കാലത്ത് 10 മണിക്ക് BRC യിൽ കൂടുന്നു. എല്ലാ സ്കൂളിലേയും LP ,UP ചുമതലക്കാർ പങ്കെടുക്കുക .

12.8.15


SOCIAL SCIENCE CLUB CHAVAKKAD SUB DISTRICT NEWS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NEWS READING COMPETITION 2015-2016
VENUE:M.R.R.M H.S.S.CHAVAKKAD
DATE:19-08-2015 ,WEDNESDAY
TIME:10 AM
---------------------------------------------------------------------------
NB: PATICIPATE ONE H.S STUDENT WITH AUTHORISATION LETTER
Contact:JOSHY PAUL,SOCIAL SCIENCE,SECRATERY

5.8.15

Headmasters conference

Headmasters conference on 10/08/2015
Venue: BRC Chavakkad
Time: 10 am
All head masters please participate.
If  you cannot find
"www.aeochavakkad.com"
then check
" www.aeochavakkad.blogspot.com"